شمارهتوضیحتاریخپیوست
1مزایده عمومی- فروش اموال ضایعاتی19/4/1398 دریافت فایل
2مزایده عمومی-اقلام ضایعاتی1398/06/20 دریافت فایل