گزارشهای مالی اقتصادی

گزارش فعالیتهای هیئت مدیره

شمارهشرحساللینک
1گزارش فعالیت هیئت مدیره 1397لینک فایل

صورتهای مالی

شمارهشرحسال مالیتاریخ انتشارلینک
1صورتهای مالی13971398/3/9لینک فایل
2گزارش تفسیری مدیریت13971398/3/9لینک فایل

آگهی ها

شمارهشرحسال مالیتاریخ انتشارلینک
1دعوت به مجمع عمومی سالیانه13971398/2/17لینک فایل
2اطالاعیه پرداخت سود سهام13971398/2/17لینک فایل
Website Security Test